Old school Easter eggs.


Tема:

Статистичне спостереження.

1. 

Якому виду статистичного спостереження відповідають помилки репрезентативності?(вибірковому)

2. 

Яка з перерахованих нижче ознак є вторинною?(банківські звіти, підсумки торгів)

3. 

Які з перерахованих нижче питань належать до організаційної частини плану статистичного спостереження?

4. 

До якого вигляду і способу статистичного спостереження відноситься реєстрація смертей в органах РАГС?(первинне, несуцільне)

5. 

Як називається статистичне спостереження, яке відповідає наступному визначенню: «Спостереження, що проводиться у міру виникнення потреби в інформації»?(одноразове)

6. 

Як називається статистичне спостереження, яке відповідає наступному визначенню: «Реєстрація фактів на місці їх виникнення особами, які за добровільною угодою представляють інформацію у відповідні статистичні органи»?(кореспондентське опитування)

7. 

Як називається статистичне спостереження, яке відповідає наступному визначенню: «Реєстрація фактів спеціально підготовленими працівниками (обліковцями) по місцю знаходження одиниць спостереження»?(експедиційне опитування)

8. 

Виберіть різновиди статистичного формуляру.(звіти, бланки, анкети…)

9. 

Різновидом яких помилок статистичного спостереження є навмисні помилки?(систематичних)

10. 

Виберіть правильне визначення суб'єктивного часу статистичного спостереження.(10 дн. З 5 по 14 грудня)

11. 

Які з перерахованих нижче прикладів спеціально організованого статистичного спостереження є несуцільними?(вибіркове спостереження, монографічне, анкетне)

12. 

 Які з перерахованих нижче питань належать до методологічної частини плану статистичного спостереження?

13. 

Перелік ознак (або питань), що підлягають реєстрації в процесі спостереження, називається(програмно-методологічні питання плану)

14. 

Обліковий документ єдиного зразка, що містить адресну характеристику об’єкта спостереження та статистичні дані про нього, називається 

15. 

Спеціально організовані спостереження – це

16. 

Перевірка сумісності даних шляхом порівняння співзалежних ознак, яка встановлює тільки наявність помилки, а не її величину – це логічний контроль

17. 

Момент часу, станом на який реєструються дані – це критичний момент

18. 

Час, до якого відносяться дані спостереження – це час спостереження

19. 

Помилки, властиві лише вибірковому спостереженню, що виникають внаслідок несуцільного характеру реєстрації або порушення принципів випадковості відбору, – це репрезентативності

20. 

Помилки, що виникають внаслідок неправильного встановлення фактів, або помилкового запису,  – це реєстрації

21. 

Спостереження, що здійснюється експедиційним шляхом, самореєстрацією, кореспондентським чи анкетним шляхами  – це опитування

22. 

Цензом в статистиці називають  сукупність обмежувальних ознак

23. 

Атрибутивною ознакою – є стать, місце народження, освіта

24. 

Статистична сукупність – це: це певна множина елементів, поєднаних умовами існування й розвитку (сукупність комерційних банків країни)

25. 

Методологічні питання плану статистичного спостереження визначають:

 Хто проводить спостереження?

– Де проводиться спостереження (місце спостереження)?

– За допомогою чого проводиться спостереження (матеріально-технічне забезпечення обстеження)?

– Який спосіб забезпечення точності результатів спостереження (система контролю та пробні обстеження)?

– Коли проводиться спостереження (час, період обстеження)?

26. 

Кількісні ознаки - це:вік людини, робочий стаж, кількість кімнат

27. 

Статистична закономірність – це: повторюваність, послідовність і порядок у масових процесах.

28. 

Об’єкт статистичного спостереження – це: сукупність явищ, що підлягають обсте-женню. Щоб уникнути різного тлумачення результатів спостереження застосовуються цензи – набори кількісних та якісних обмежу-вальних ознак;

29. 

Організаційні питання плану статистичного спостереження визначають: це складова частина загального плану спостереження, в якій викладено порядок його організації і проведення.  фіксація місця, часу і строків спостереження, вказівка на те, хто його проводить, як воно проводиться і як здійснюється постачання статистичними формулярами осіб, які виконують спостереження, способи доставки заповнених формулярів у відповідні статистичні органи.

30. 

Атрибутивні ознаки – це місце розташування, стать, освіта, кваліфікація

31. 

Дискретні ознаки - це: ознаки, що набувають цілком певних значень (чисельність акціонерів, кількість членів домогосподарств)

32. 

Неперервні ознаки - це: ознаки, що набувають будь-яких значень у певних межах ( відсоткові ставки, термін перерви уроботі)

33. 

Одиниця статистичного спостереження – це:  первинна одиниця статистичної сукупності, від якої одержують інформацію(домогосподарства, підприємства)

34. 

Програма статистичного спостереження – це: перелік запитань, на які слід одержати відповіді у результаті спостереження і які мусять бути узгоджені з метою спостереження.

35. 

Суцільне статистичне спостереження передбачає: обстеження всіх одиниць сукупності без винятку

36. 

Статистичне спостереження основного масиву передбачає: здійснення реєстрації даних частини одиниць сукупності, які є визначальними

37. 

Вибіркове статистичне спостереження передбачає: обстеження одиниць сукупності, що підлягають обстеженню, обирають у випадковому порядку

38. 

Монографічне статистичне спостереження передбачає: детальне обстеження окремих, але типових одиниць з метою їх досконалого вивчення

39. 

Цензом у статистиці називають(набір кількісних обмежувальних ознак)цез осідлості, вибірковий ценз

40. 

Помилки репрезентативності притаманні(помилки представництва, похибка вибірки)

41. 

Виберіть найбільш точний варіант визначення критичного моменту спостереження:(користуються під час перепису населення,коли потрібно точно зареєструвати його стан в один момент (наприлад перепис населення час 24:00 з 4-го на 5 лютого)

42. 

Монографічне спостереження – це:(ретельне вивчення окремих типовихелементів сукупності)

43. 

Обстеження основного масиву являє собою:(таке несуцільне обстеження, при якому з усієї сукупності одиниць для спостереження відбирається така їх частина, в якій обсяг досліджуваної ознаки становить питому вагу, більшу за 50 % загального обсягу сукупності )

44. 

Вид несуцільного спостереження, при якому обстеженню підлягає певна частина сукупності явищ, отриманих  на основі ненавмисного випадкового відбору, називається(вибіркове)

45. 

Статистичне спостереження – це (спланована,  науково організована реєстрація масових даних про будь-яі соціально-економічні явища та процеси)

46. 

Основне завдання статистичного спостереження – (одержання об'єктивної, достовірної та повної інформації, яка характеризує кожнуодиницю досліджуваної сукупності.)

47. 

Об’єкт спостереження – (сукупність явищ що підлягають спостереженню)

48. 

Виберіть набір лише атрибутивних ознак одиниць сукупності.( виражаються в вигляді понять, визначень, які характеризують їхню суть, стан або якість. Наприклад, сорт продукції, професія, сімейний статус.)

49. 

Виберіть набір лише кількісних ознак одиниць сукупності.( виражають окремі значення якісних ознак у числовому виразі.)

50. 

Логічний контроль –  це:(співставлення відповідей на взаємозвязні питання)

51. 

Спеціально організованими спостереженнями є: (перепис населення, перепис виробничого обладнання)

52. 

Суцільним за ступенем охопленням одиниць сукупності є наступні обстеження: (обстеженню підлягають усі одиниці, які входять у склад досліджуваної сукупності.Прикладом суцільного спостереження є перепис населення.)

53. 

Вибіркове спостереження – це (вид несуцільного спостереження, при якому обстежуються не всі

елементи сукупності, а лише певним чином дібрана їх частина)

54. 

Обстеження основного масиву – це (статистичневивчення переважної частини сукупності, завдяки якому досягаєтьсяодержання важливої інформації.)

55. 

 Монографічне обстеження – це(ретельне обстеження окремих типових одиниць сукупності з метою їх досконалого вивчення (обстеження діяльності фондової біржі або стану справ збанкрутілого банку).)

56. 

Види статистичних спостережень за часом реєстрації:(поточне;періодичне;одноразове)

57. 

Вид спостереження за ступенем охоплення одиниць сукупності обліку касової виручки магазинів:

58. 

Вид статистичного спостереження за ступенем охоплення одиниць сукупності при обліку виробленої продукції(безпосередній облік)

59. 

Організаційні форми статистичного спостереження(звітність, спеціально організовані спостереження, реєстри)

Tема:

Зведення, класифікації та групування в статистиці

60. 

 Централізоване зведення – всі однаково зводять (проводять в одному центральному органі, наприклад, Державному комітеті статистики України, куди заздалегідь надсилають усі матеріали статистичного спостереження.)

61. 

Децентралізоване зведеня – можуть бути відхилення (здійснюють поступово в різних ланках системи статистичних органів; на рівні району, області, країни)

62. 

Статистичне зведення – це(сукупність прийомів, які дозволяють одержати узагальнюючі статистичні показники як зведені ознаки масових явищ, що характеризують стан, взаємозв'язки і закономірності розвитку явищ в цілому.)

63. 

Просте статистичне зведеня – це (процес зведення зводиться до звичайного підсумовування даних, тобто до одержання підсумовуючих показників,)

64. 

Складне статистичне зведення – це (передбачає певну систему операцій наукової обробки статистичних даних:1) розробка системи показників для характеристики окремих груп і усієї сукупності (включає вибір групувальних ознак і встановлення межі і інтервалів групування);2) групування даних;3) підрахунок групових та загальних підсумків;4) оформлення наслідків зведення за допомогою статистичних таблиць або графіків.)

65. 

Класифікація – це (це розподілення множини об’єктів на підмножини на підставі їх схожості чи несхожості)

66. 

Класифікатор – це (є систематизований перелік об’єктів кожному з яких надано певний код)

67. 

Довжина інтервалу – це(міра області інтегрування)

68. 

Розмах варіації – це (церізницяміжнайбільшимінайменшимзначеннямиознакиусукупності.R = Х МАХ –ХMIN.)

69. 

Код – це (цезнак або сукупність знаків, застосовуваних дляпозначення об’єктів класифікації.)

70. 

Кількість утворюваних груп залежить від (коливності групувальної ознаки: чим воно більше, тим більше требаутворюватигруп.)

71. 

Статистичне групування – це (склад однорідної сукупності за певними ознаками)

72. 

Перший інтервал завжди починається з: (найменшого значення або з 0)

73. 

У рівноінтервальному розподілі довжину інтервалу визначають за формулою: (і= Хmах– Хmin/n)

74. 

Якщо Хmах, і Хmin– максимальне і мінімальне значення варіюючої ознаки в сукупностіі R = Хmах- Хmin– розмах варіації, n – кількість груп,  то величина рівного інтервалу визначається по формулі(Cтерджесса: n=1+3,332 lgN, lgN-число одиниць сукупності)

75. 

Розподіл якісно неоднорідної сукупності на класи, соціально-економічні типи, однорідні групи здійснюється за допомогою групування: (типологічного)

76. 

При проведенні аналітичного групування сукупність поділяється на групи за ( факторною ознакою)

77. 

Ряд розподілу є різновидом (структурного)групування

78. 

При проведенні групування рівні інтервали використовують за умови того, (що варіація досліджуваної ознаки знаходиться у порівняно вузьких межах і розподіл близький до нормального)

79. 

При проведенні аналітичного групування з метою виявлення наявності та напрямку зв’язку між продуктивністю праці і стажем роботи працівників підприємства факторною ознакою є (стаж роботи працівника). 

80. 

Основою групування може бути (будь-яка атрибутивна чи кількіcна ознака, що має градації. Таку ознаку називають групувальною. Залежно від складності масового явища (процесу) та мети дослідження групувальних ознак може бути одна, дві й більше.) 

81. 

Групування, за допомогою якого виявляють наявність та напрямок зв’язку між двома ознаками,  з яких одна представляє результат, інша – фактор, що впливає на результат, - це (аналітичне групування) 

82. 

Яке групування характеризує склад однорідної сукупності за певними ознаками, обсяги явища та вагомість окремих груп  (структурне групування).

83. 

Якщо дані двох групувань неспівставні, то вони можуть бути приведені до співставного вигляду  !!!

84. 

Оберіть найбільш повне визначення статистичного зведення: (це упорядкування, систематизація та наукова обробка даних статистичного спостереження.)

85. 

Статистичне групування являє собою: ( процес утворення подібних в тому чи іншому відношенні груп, який здійснюється за наявними статистичними даними).

86. 

Типологічними  називаються групування, що: (дозволяють виділити типові ознаки явища або процесів розвитку.)

87. 

Структурними  називаються групування, що:(характеризують розподіл однорідної сукупності за певною ознакою)

88. 

Аналітичними  називаються групування, що:(за допомогою яких вивчаються взаємозв'язки між окремими ознаками статистичної сукупності.)

89. 

Простими називаються групування, що: (проводяться за однією ознакою)

90. 

Комбінаційними називаються групування, що: (проводяться у разі поєднання двох і більше ознак групування)

91. 

Групувальною ознакою є: (ознака,по якій відбувається об'єднання окремих змінних сукупності в однорідні групи)

92. 

Групувальною ознакою при аналітичному групуванні є:!!!

93. 

Інтервалом групування називають:проміжок між двома значеннями групувальної ознаки, в межах якого одиниці сукупності відносяться до даної групи.

94. 

Інтервали можуть бути:рівні(якщо їх величина у всіх групах однакова) і нерівні;закриті(якщо у ньому є нижня і верхня межа) і відкриті;спеціалізовані

95. 

Комбінація іменованих горизонтальних рядків та вертикальних граф, на перетині яких утворюються клітини, називається: макетом статистичної таблиці.

96. 

Які види статистичних групувань виділяють залежно від поставленої задачі?(первинні і вторинні)

97. 

Як називається групування, побудоване за однією групувальною ознакою?(просте)

98. 

Побудовано групування працівників підприємства по перебуванню в шлюбі  з виділенням двох груп працівників – що перебувають  у шлюбі і не перебувають у шлюбі. До якого виду групувальних ознак відноситься ознака, що стоїть в основі цього групування? !!!

99. 

Як співвідносяться між собою поняття «статистичне зведення» і «статистичне групування»?(108,109)

100. 

Якому виду статистичного групування відповідає наступне визначення: «Групування, побудоване за безпосередніми даними статистичного спостереження»?(вторинне)

101. 

У якій формі представляються результати виконаного статистичного групування за однією ознакою? (у формі таблиці)

102. 

Мінімальне і максимальне значення групувальної ознаки (випуску продукції на підприємстві) складають відповідно 300 і 1500 тонн; величина інтервалу групування (інтервали рівні) вийшла рівною 240 тонн. Як визначити число груп підприємств, які були виділені в процесі групування? (i=( Хmax-Xmin)/n; n==( Хmax-Xmin)/i=(1500-300)/240=5)

103. 

Мінімальне і максимальне значення групувальної ознаки (випуску продукції на підприємстві) складають відповідно 250 і 1750 тонн; в процесі групування повинні бути виділені 4 групи підприємств з рівним інтервалом. Як визначити величину інтервалу групування?(i=( Хmax-Xmin)/n; i=(750-250)/4 = 125)

104. 

Потрібно виконати групування 65-ти торгових фірм за обсягом товарообороту (інтервали рівні). Як визначити оптимальну  кількість груп, на які повинна бути розбита сукупність торгових фірм? !!!

105. 

До якого виду відносних величин належать частості (один з елементів ряду розподілу)? (ВВ структури та ВВ координації)

106. 

Як називається графічне зображення інтервального варіаційного ряду розподілу? (крива розподілу)

107. 

Побудовано групування автотранспортних підприємств по числу автомобілів на балансі підприємства – з числом автомобілів до 100 одиниць і з числом автомобілів 100 одиниць і більш. До якого виду групувальних ознак відноситься ознака, що стоїть в основі цього групування? !!!

108. 

Статистичне зведення – це комплекс послідовних операцій по первинній обробці даних з метою виявлення типових рис і закономірностей, властивих досліджуваному явищу.

109. 

Статистичне групування – це розчленування сукупності масових суспільних явищ на однорідні, типові групи за суттєвими для них ознаками.

110. 

Види групування:

111. 

Типологічне групування – це групування, за допомогою якого у досліджуваній сукупності явищ відокремлюються одноякісні в істотному відношенні групи, перш за все класи і соціально-економічні типи.

112. 

Структурне групування – це групування що характеризує склад однорідної сукупності за певними ознаками.

113. 

Аналітичне групування –це групування, яке визначає взаємозв'язок між різними ознаками одиниць статистичної сукупності.

114. 

Формула Стерджеса для визначення числа утворюваних груп має вигляд n= 1 + 3,322 lgN (де n – число груп; N – число досліджених одиниць сукупності:

115. 

Розмах варіації (R) – R = xmax – xmin.

116. 

Визначення величини інтервалу (i) проводиться за формулою (де R – розмах  варіації; m – число груп):

 і= (xmax – xmin) / m

117. 

Кінцеву межу першого інтервалу можна представити у вигляді формули(де  xmin – початкова межа першого інтервалу, мінімальне значення групувальної ознаки; i – довжина (величина) інтервалу): ?

118. 

Групування, в основі якого скомбіновано дві і більше ознак, називається: комбінованим

119. 

Частота – це це числа, які показують, скільки разів певне значення ознаки зустрічається у сукупності, або скільки одиниць припадає на кожну групу.

120. 

Визначити дискретну ознаку групувань.( дискретна ознака —це ознака, що прий­має тільки певні значення, наприклад, кількість дітей у сім’ї, отрима-них оцінок на іспитах, судимостей тощо.)

121. 

До атрибутивних ознак групувань належать (Якісні (атрибутивні)ознаки характеризують якість, властивість досліджуваного явища і виражаються словами (стать, освіта, профе-сія тощо)Кількісніознаки мають числове вираження і можуть бути диск-ретними й інтервальними.)

122. 

Розмах варіації (R) розраховується за формулою(, хmax, хmin – відповідне середнє, максимальне і мінімальне значення групувальної ознаки)

R = xmax – xmin.

123. 

При побудові групувань довжина інтервалу (і) дорівнює (, хmax, хmin – відповідне середнє, максимальне і мінімальне значення групувальної ознаки, n- число груп) і= (xmax – xmin) /m

124. 

Відомий ряд розподілу. Тарифні розряди робітників 2, 3, 4, 5, 6. Число робітників, які мають відповідні розряди  10, 11, 17, 14, 6.

Визначте вид даного ряду. ?

125. 

Виділити ознаку, за якою можна побудувати варіаційні ряди розподілу.( Варіаційні рядибудуються на основі кількісної групуючої ознаки)

126. 

Класифікація групувань залежно від мети (задачі) дослідження: Типологічні – дозволяють виділити із загальної сукупності якісно відмінні типи явищ;Структурні – вивчають складові елементи явищ, частку окремих в цілому;Аналітичні – дозволяють виділити зв’язки і залежності між ознаками, покладеними в основу групування.

127. 

За допомогою якого групування проводиться в статистиці розподіл якісно неоднорідної сукупності на класи, соціально-економічні типи, однорідні групи згідно з правилами наукового групування: (типологічне)

128. 

За допомогою якого групування можливо виявити наявність взаємозв’язку між явищами, що вивчаються та їхніми ознаками: (аналітичне)

129. 

Види групувальних ознак: (якісні (атрибу-тивні), кількісні, простору і часу.)

130. 

Що називається підметом статистичної таблиці: (статистична сукупність або ї частина, яка характеризується числовими показниками.)

131. 

Яким методом можливо виконати вторинне групування?1) збільшенням або зменшенням інтервалів групувань; 2) перегрупування за чисельністю або питомою вагою груп

132. 

Класифікація групування в залежності від кількості групувальних ознак: (прості, багатомірні, комбінаційні, ієрархічні)

133. 

Види таблиць по побудові підмета: (простими, груповими і комбінаційними).

Tема:

Статистичні показники

134. 

Планувалося зменшити суму поточних витрат з утримання офісу на 6,2%. Оберіть правильну назву і числове значення статистичної величини.

135. 

На кожні 100 грн. запланованого прибутку фірма фактично одержала по 102,5 грн. прибутку. Оберіть правильну назву і числове значення статистичної величини.

136. 

Витрати на виробництво продукції становили 567 тис.грн. за звітний місяць. Оберіть правильну назву і числове значення статистичної величини.

137. 

На кожні 100 осіб працездатного населення припадає 62 особи непрацездатного віку. Оберіть правильну назву і числове значення статистичної величини.

138. 

Кількість працівників фірми у 2008 році зросла порівняно з 2007 на 4,1%. Оберіть правильну назву і числове значення статистичної величини.

139. 

На кожні 100 студентів стаціонару припадає 12 відмінників. Оберіть правильну назву і числове значення статистичної величини.

140. 

Заплановані на наступний рік витрати на оплату праці становили 124,3% від фактичних витрат звітного року. Оберіть правильну назву і числове значення статистичної величини.

141. 

План виробництва продукції недовиконано на 2,8%. Оберіть правильну назву і числове значення статистичної величини.

142. 

Ціна за кілограм цукру у жовтні становить 102,5% від рівня ціни на цукор у вересні даного року. Оберіть правильну назву і числове значення статистичної величини.

143. 

На кожні 100 осіб економічноактивного населення припадає 12 осіб безробітних. Оберіть правильну назву і числове значення статистичної величини.

144. 

На кожні 1000 осіб населення містечка припадає 17 осіб, що народилися за рік. Оберіть правильну назву і числове значення статистичної величини.

145. 

Назвіть вид відносної величини. Виберіть правильне  відносне вираження бази і змініть одиниці вимірювання.

= 0,954

146. 

Назвіть вид відносної величини. Виберіть правильне відносне вираження бази і змініть одиниці вимірювання.

= 1,076

147. 

Відносними показниками називаються величини, що: які відображають кількісні співвідношення двох величин. Як правило, це відношення середніх або отриманих раніше відносних показників до абсолютних.

148. 

Абсолютними показниками є величини, що: це характеристика явища, що виражає чисельність сукупності або її частин, а також розміри, обсяги та рівні первинних ознак.

149. 

Відносні величини можуть бути виражені (Відносна величина = Величина порівняння / База порівняння

В залежності від величин чисельника та знаменника цього дробу відносні величини можуть бути виражені у таких формах: коефіцієнтах (частках), процентах (%), проміле (%о), продеціміле (%00), коли за базу порівняння приймають відповідно 1, 100, 1000, 10000 одиниць.)

150. 

Відносна величина структури являє собою:( Статистичні сукупності завжди структуровані і мають певні складові. Відносна величина структури характеризує склад, структуру сукупності за тією чи іншою ознакою і показує внесок складових сукупності до загальної маси. Вона визначається відношенням розмірів складових частин сукупності до загального підсумку. Скільки складових, стільки відносних величин структури. Вони визначаються простим чи десятинним дробом або процентом. Наприклад, частка осіб допрацездатного віку міста становить 1/4, або 0,25, або 25%.

151. 

Відносна величина динаміки являє собою: (характеризує напрям та інтенсивність зміни показника за часом і визначається співвідношенням його значень за два періоди або моменти часу. При цьому базою порівняння може бути змінний попередній рівень (розрахунокланцюговим способом) або постійний віддалений за часом рівень (розрахунокбазисним способом). Відносні показники динаміки називають темпами зростання.)

152. 

Відношення величини показника, встановленого на плановий період, до його величини, досягнутої за попередній період або за будь-який інший період називається відносною величиною:(відносна величина планового завдання)

КОВТАШ НАТАША

153. 

Середня заробітна плата одного працівника в цілому по підприємству складає 1800 грн. За скільки прийнята база відносної величини:  (база прийнята за 1610 грн, мінімальна заробітна плата на 2013 рік ,оскільки базою може виступати певне еталонне значення показника-норматив, стандарт тощо)

154.  7?

Валовий збір зернових культур сільськогосподарського підприємства у звітному році склав 36000 ц. При цьому розміри його угідь становлять 1200 га. Оберіть вірну дію для розрахунку урожайності зернових культур підприємства  (36000 : 1200=30)

155. 

Середня заробітна плата працівників трьох підприємств фінансово-промислової групи становить 1650 грн., 1780 грн. та 1820 грн. Кількість працівників цих підприємства складає відповідно 1450 чол., 1280 чол. та 1650 чол. Оберіть вірний розрахунок для визначення середньої заробітної плати одного працівника в цілому по фінансово-промисловій групі: (1650+1780+1820=5250 /3=шукали за формулою середньої арифметичної простої  )

156. 

Натуральною одиницею вимірювання є (міра ваги ,довжини,часу- л,м, кг, шт., кВт, год, т, км)

157. 

Відносний показник структури  характеризує (склад, структуру сукупнсоіт за тією чи іншою ознакою, обчислюється відношенням розміру складової частини до загального підсумку: ВВс=ЧАСТИНА/ЦІЛЕ (сума частини))

158. 

Відносний показник динаміки  характеризує (напрямок та інетиснивінсть зміни явища у часі. Розраховується співвідношенням значень показника за два періоди чи моменти часу)

159. 

Відносні величини динаміки (ВВД), планового завдання (ВВПЗ) та виконання плану(ВВВП)  пов’язані співвідношенням ( ВВД= Виконання плану * Планове завдання)

160. 

Відносний показник інтенсивності  характеризує (ступінь поширення я вища у певному середовищі  ВВінт= Показник 1 : Показник )

161. 

Відносний показник координації  характеризує (співвідношення між окремими складовими сукупності,  показує скільки одиниць однієї частини сукупності припадає на 1 або 100 одиниць іншої .прийнятої за базу порівняння )

162.  ?

Сума відносних величин структури, розрахованих по одній сукупності, повинна бути  (1 або 100%)

163. 

?Викиди в атмосферне повітря шкідливих речовин в розрахунку на 1 кв. км. території – це

164. 

Витрати фірми у звітному періоді порівняно з минулим періодом знизились на 2%. Відносна величина динаміки становить?(0,98:1=0,98 )

165. 

Абсолютні величини можуть бути виражені в (натуральних, умовно-натруальних, вартісних, трудових одиницях виміру)

166. 

Відносні величини можуть бути виражені в (Коефіцієнти, проценти ,проміле ,продецемілле, просантимілле)

167. 

Яка відносна величина розраховується за формулою (Відносна величина динаміки)

168. 

Яка відносна величина розраховується за формулою

(Відносна величина виконання плану)

169. 

Яка відносна величина розраховується за формулою (Відносна величина структури)

170. 

Відносна величина структури – (це величина ,яка характеризує склад, структуру сукупнсоіт за тією чи іншою ознакою, обчислюється відношенням розміру складової частини до загального підсумку: ВВс=ЧАСТИНА/ЦІЛЕ (сума частини))

171. 

В якому випадку іде мова про відносну величину динаміки (в тому випадку, якщо треба розрахувати співвідношення значень показника за 2 періоди та якщо характеризується напрямок та інтенсивність зміни явища у просторі)

172. 

Об'єднання виконало план виробництва на 105%. В порівнянні з минулим роком приріст ?випуску продукції склав 15,5%. Визначте відносну величину планового завдання.

173. 

В якому випадку іде мова про відносну величину структури (в тому випадку коли характеризується склад . структура сукупності за тією чи іншою ознакою, обчислюється відношенням розміру  складової частини до загального підсумку)

174. 

В якому випадку іде мова про абсолютну зміну показника (при знаходженні абсолютногоприросту)

175. 

Виберіть найбільш повний перелік одиниць виміру абсолютних величин: (натуральні: міри ваги ,довжини, часу; умовно-натуральні: натуральне паливо в ум. еталонних одиницях; вартісні:грошові; трудові: люд-год, люд.-дні)

176. 

Відносні величини відображають:  (кількісні співвідношення різнойменних чи однойменних показників)

177. 

 Відносні величини отримують(діленням порівнюваної абсолютної величини на базу порівняння)

178. 

Відносні величини виражаються у проміле (‰), якщо(проміле є більш зручною формою вираження показника. Наприклад для визначення рівня безробіття .замість % використовуємо промілле)

179. 

Показники, які виражають ступінь зміни явищ у часі, характеризують напрям і швидкість зміни явищ у часі, темпи їх розвитку, називають: (відносні величини динаміки)

180. 

Відносні величини структури характеризують: склад, структуру сукупнсоіт за тією чи іншою ознакою, обчислюється відношенням розміру складової частини до загального підсумку: ВВс=ЧАСТИНА/ЦІЛЕ (сума частини))

181. 

Відносна величина планового завдання =  пл: У0)

182. 

Вкажіть правильний взаємозв’язок між ВВД (відносною величиною динаміки), ВВПЗ (відносною величиною планового завдання) та ВВВП (відносною величиною виконання плану): (ВВД= Відносна величина виконання плану * Відносна величина планового завдання)

183. 

?Оберіть кращий висновок, якщо відносна величина інтенсивності (наприклад, ділення прибутку підприємства на його капітал) становить 0,125:

184. 

Коефіцієнт приведення в базисну кондицію обчислюється для застосування умовно-натуральних одиниць виміру абсолютних величин наступним чином(Обсяг умовно-натуральної продукції ділимо на обсяг виробнитцва)

185. 

?Для розрахунку умовної кількості продукції, однорідної за призначенням, але неоднорідної за мірою корисності, потрібно виконати наступну дію:

186. 

Одиниці вираження відносних величин:(коефіцієнти,проміле ,проценти, продецемілле, просантимілле)

187. 

Логічна формула запису відносної величини виконання плану(Відносна величина виконання плану характеризує, у скільки разів або на скільки процентів фактичне значення показника більше або менше запланованого, тобото фактичне значення показника ділимо на планове)

188. 

?Планом передбачалось збільшити виробництво  продукції на 18%, а фактично воно зросло на 34%. Визначте відносну величину планового завдання(%):

189. 

В якому випадку іде мова про відносну величину динаміки(якщо характеризується напрямок та інтенсивність зміни явища у часі)

190. 

?З початку року споживчі ціни щомісячно зростали на 1,2%. Яким був рівень зростання цін за перше півріччя (на перше липня):

191. 

З наведених величин вибрати відносну величину структури: (характеризує склад, структуру сукупності за тією чи іншою ознакою, обчислюється відношенням розміру складової частини до загального підсумку( ВВс=Частина/Ціле) )

192. 

Роздрібний товарооборот магазину у 2007 році  становив 320 тис. грн.. Планом на 2008 рік передбачалося збільшити обсяг товарообороту на 4,2%, а фактичне виконання склало 350 тис. грн.  Визначити відсоток виконання плану товарообороту в 2008 році:(%вик.пл.=350/320=1,09%)

193. 

В якому випадку іде мова про відносну величину порівняння: (коли відбувається співвідношення однойменних показників, що характеризують різні об’єкти або території і мають однакову часову визначеність.  )

194. 

Одиниці виміру абсолютних величин: (натуральні, трудові та вартісні (грошові) одиниці вимірювання.)

195. 

Яку відносну величину розраховують шляхом співвідношення між чисельністю робітників та чисельністю службовців за звітний рік: (відносна величина координації)

Tема:

Середні величини та  загальні принципи їх застосування. Варіація ознак і статистичні способи її виміру

196. 

Коли обчислюються середні зважені? Виберіть саме повне і правильне твердження:  (якщо середня обчислюється за вториними(згрупованими) даними, то використовується зважена. )

197. 

Запишіть словами логічну формулу середньої, якщо потрібно знайти загальну середню  ціну за одиницю продукції. (сума всіх цін/число одиниць продукції)

198. 

За якою формулою знаходять середнє арифметичне зважене значення ознаки? (F=xf) 

199. 

Запишіть словами логічну формулу середньої, якщо потрібно знайти загальний середній випуск продукції за одну людино-годину в грн. ( сума випусків продукції/ число людино-годин)

200. 

Коли обчислюються середні прості? Виберіть саме повне і правильне твердження: (якщо середня обчислюється за первинними (незгрупованими) даними, застосовується проста форма.)

201. 

Запишіть словами логічну формулу середньої, якщо осереднюються витрати на одну гривню виробленої продукції.  (сума витрат на одну гривню/ число виробленої продукції)

202. 

За якою формулою знаходять середнє гармонічне зважене значення ознаки?  (F=xf) 

203. 

Запишіть словами логічну формулу середньої, якщо осереднюється середній прибуток на одну гривню реалізованої продукції  (сума прибутку / число реалізованої продукції)

204. 

Якщо для знаходження загальної середньої відомі дані про обсяговий показник за кожною групою даних та відповідні групові середні, то загальна середня обчислюється:  (сума групових середніх / число обсягових показників за кожною групою )

205. 

Запишіть словами логічну формулу середньої, якщо потрібно знайти загальні середні  витрати робочого часу на одиницю  виробленої продукції  (сума витрат робочого часу / число виробленої продукції)

206. 

Якщо для знаходження загальної середньої відомі дані про кількісний показник за кожною групою даних та відповідні групові середні, то загальна середня обчислюється:  (сума групових середніх / число кількісних показників за кожною групою даних)

207. 

Якщо для знаходження загальної середньої відомі дані про обсяговий та  кількісний показник за кожною групою даних, то загальна середня обчислюється:  (сума обсягових показників/ число кількісних показників_

208. 

Ряд розподілу, побудований за якісною ознакою, називається (атрибутивний)

209. 

Значення медіани розраховується за формулою

210. 

Квартилі ділять сукупність на (чотири частини.Перший квартиль £)1 відокремлює зліва 0,25 обсягу сукупності. Другий квартиль £)2 ділить сукупність на дві рівні за обсягом частини (по 0,5), він називається медіаною. Нарешті, третій квартиль £)3 відокремлює зліва 0,75 обсягу сукупності.)

211. 

Мода – це (найпоширеніше значення ознаки, тобто варіанта, яка в ряду розподілу має найбільшу частоту(частку))

212. 

Медіана – це (варіанта, яка припадає на середину упорядкованого ряду розподілу і ділить його на дві рівні за обсягом частини.)

213. 

Правило складання дисперсій полягає у тому, що загальна, дисперсія дорівнює:

=  + 

214. 

Дисперсія – це (середній квадрат відхилень)(адитивна величина, що характеризує варіацію ознаки «у» за рахунок впливу всіх причин( факторів, між групова – за рахунок фактора «х», покладеного в основу групування, а внутрішньо групові – за рахунок інших факторів, не врахованих у групуванні.)

215. 

середнє відхилення індивідуальних значень ознаки від середньої (дисперсія)

216. 

Якщо всі значення ознаки збільшити на певну величину, то дисперсія (не зміниться)

217. 

Значення медіани завжди  співпадає зі значенням  (моди)

218. 

Число одиниць сукупності, що припадає на одиницю ширини кожного інтервалу, знаходиться діленням частоти на довжину інтервалу і використовується для характеристики нерівноітервальних розподілів – це (щільність частоти)

219. 

Симетричність розподілу підтверджується рівністю (інтервалів варіаційного ряду)

220. 

До абсолютних показників, за допомогою яких вимірюють відхилення від середньої, належать: (середнє квадратичне відхилення, середнє лінійне відхилення,  варіаційних розмах, дисперсії.)

221. 

До відносних показників варіації належить: (лінійний коефіцієнт варіації, квадратичний коефіцієнт варіації, коефіцієнт осциляції, коефіцієнти: нерівномірності, локалізації, концентрації.)

222. 

Оберіть вірне закінчення фрази. Ряд розподілу… (характеризує склад, структуру сукупності за певною ознакою)

223. 

Елементами будь-якого ряду розподілу є: (варіанта – значення ознаки «Х», та частоти «f»)

224. 

Якщо значення кожної варіанти збільшити на константу, то середня: (також збільшиться)

225. 

Значення ознаки, яке знаходиться посередині впорядкованого варіаційного ряду називається: (медіана)

226. 

В дискретному ряді розподілу з парним числом ознак медіана визначається: МеМЕМЕ+1/2

227. 

Середнє квадратичне відхилення показує: (показує, на скільки в середньому відхиляються значення ознаки від середнього рівня)

228. 

Значення ознаки, яке найчастіше зустрічається у сукупності називається: (мода)

229. 

229. Якщо початковий інтервал є відкритим, то його довжина відповідає: (0; 1)

230. 

230. Сукупність вважається однорідною, якщо: одна чи декілька ознак, що вивчаються, є загальними для всіх одиниць

231. 

231. Максимальне значення дисперсії альтернативної ознаки рівне:  дорівнює 0,25

232. 

232. В дискретному ряді розподілу з непарним числом ознак медіана визначається:

233. 

233. Середня величина – це узагальнююча міра ознаки, що варіює, у статистичній сукупності, тобто це узагальнюючий показник, який характеризує типовий рівень ознаки , що варіює, в розрахунку на одиницю сукупності.

234. 

234. Варіація – це Варіація - це різноманіття, змінність величини ознаки у окремиходиниць сукупності спостереження.

235. 

235. Умови застосування середніх величин: є наявність якісно однорідної сукупності та достатньо великий її обсяг.

236. 

236.Середня арифметична використовується для осереднення прямих значень ознак шляхом їх: підсумування

237. 

237.Формула арифметичної простої має вигляд:

238. 

238. Виберіть формулу простої гармонічної:

239. 

239. Якщо відомі дані про кількісний показник (f), а замість значень обсягового (F)приведені групові середні (x), загальну середню () знаходять за арифметичною зваженою: 

240. 

240. Якщо для обчислення загальної середньої відомо значення обсягового показника (F), а замість кількісного приведені групові середні (x), тоді загальну середню () обчислюють за гармонічною зваженою:

241. 

241. Середня вибирається на підставі: 1.  Характеру індивідуальних значень ознаки( прямі, обернені, квадратичні, відносні)  2. Від характеру алгебраїчного зв’язку між індивідуальними значеннями ознаки та її загальним обсягом.

242. 

242. Вагами можуть виступати: чисельник,  знаменник.

243. 

243. Вказати назву середньої величини, що розраховується за формулою  Середньозважена арифметична

244. 

244. Вказати назву середньої величини, що розраховується за формулою  Середня гармонічно зважена

245. 

245. Вказати назву середньої величини, що розраховується за формулою    Середня арифметична проста

246. 

246.  Вказати назву середньої величини, що розраховується за формулою Середня гармонічна проста

247. 

247. Вказати назву середньої величини, що розраховується за формулою .

Середня геометрична

248. 

248. Медіаною називається: Значення варіанти, яке припадає на середину впорядкованого ряду розподілу, поділяє його навпіл – на дві рівні за обсягом частини

249. 

249. Модою називається: Значення варіанти, яке найчастіше зустрічається в ряді розподілу.( Найбільш поширене значення ознаки, домінанта0

250. 

250. Визначте моду для наступних значень варіант:

3,  5,  6,  9,  12,  14.

1  1  2  3  1  1  Мода - 9

251. 

251. Вказати абсолютний показник варіації:

252. 

252. Оберіть формули для розрахунку дисперсії:  

253. 

253. Формула розрахунку середньої арифметичної зваженої:

254. 

254. Яку формулу середньої використовують, коли відомі дані про індивідуальні значення ознаки в загальній сукупності і загальний обсяг сукупності, але в готовому виді немає частоти:

255. 

255.Яку формулу середньої використовують для визначення середньоденного товарообороту, коли відомі дані про одноденні обсяги товарообороту за першу декаду січня:

256. 

256.Яку формулу середньої використовують для визначення середньої заробітної плати, коли відомі дані про заробітну плату одного робітника і число робітників, які отримують дану заробітну плату:

 Середньозважена арифметична

257. 

257. Яку формулу середньої використовують для визначення середньої заробітної плати по універмагу, коли відомі дані про середню заробітну плату і фонди заробітної плати по окремих відділах універмагу:

258. 

258. Формула розрахунку середньої гармонічної зваженої: 

259. 

259. Яку формулу середньої використовують для визначення середньої ціни акції, коли відомі дані про ціну продажу акцій акціонерними банками міста та виручка від реалізації (капіталізована вартість) в кожному банку. Ціна та виручка від продажу акцій в кожному банку різна:

260. 

260. Визначення медіани: називають значення варіанти, яке припадає на середину впорядкованого ряду розподілу, поділяє його навпіл – на дві рівні за обсягом частини

261. 

261. Визначення дециля:  це значення варіанти, які ділять упорядкований ряд за обсягом на десять частин

262. 

262. Умови застосування середньої гармонічної простої: основною умовою є незгруповані дані

263. 

263. Взаємозв'язок загальної дисперсії (δ2), середньої з групових дисперсій () та міжгрупової дисперсії ():  називається , правила складання дисперсії. Відношення між групової дисперсії до загальної назив. Кореляційним відношенням

264. 

264. Відомо, що середня заробітна плата по регіону 845 грн., а дисперсія 94600. Визначити коефіцієнт варіації (%) :  94600/845= 36,4%

265. 

265. Щопоказуєміжгруповадисперсія: рівеньвідхиленнягруповихсередніхвідзагальноїсередньої,

266. 

266. Формула розрахунку середнього лінійного відхилення зваженого: 

267. 

Логічний запис формули коефіцієнта варіації: (V = σ / Хср, де σ — середнє квадратичне відхилення, Хср — середня арифметична варіаційного ряду.)

268. 

Який можна зробити висновок, коли Кv > 33,3%: (варіація є слабкою)

269. 

В яких межах може набувати значення дисперсія альтернативної ознаки: 0,25

270. 

Формула розрахунку дисперсії альтернативної ознаки:

271. 

Який показник визначається різницею середнього квадратичного значення ознаки та квадратом її середньої: (показник Варіації)

272. 

Статистична сукупність розбита на mгруп за факторною ознакою. По кожній групі відомі внутрішньогрупові середні результативної ознаки. Чи достатньо цих даних для визначення середньої із внутрішньогрупових дисперсій: (так тому що згідно формули в нас є всі необхідні змінні)

273. 

До структурних середніх відносяться такі середні величини: (Мода, Медіана, Квартилі, децилі)

274. 

Якщо відомі дані про загальний обсяг ознаки (F=x·f) та індивідуальні значення ознаки (x) і невідомими є частоти (f), то середнє значення варіюючої ознаки визначають за: середньою гармонічною 

275. 

Правило мажорантності середніх має наступний вигляд: : чем выше показатель степени m, тем больше величина средней.

276. 

Коефіцієнт варіації становить 13,5%. Дисперсія – 2800. Визначити середнє значення ознаки . Коефіцієнт варіації становить 0,135 (13,5/100). Тоді  , звідси хсер = 2800/0,135 = 20740,7.

Тема:

Вибіркове спостереження

277. 

Вибіркове спостереження – це вид несу цільного спостереження, при якому обстеженню підлягає не вся статистична сукупність, а лише її певна частина, яка відбирається за відповідними правилами та представляє сукупність в цілому.

278. 

Вибіркова сукупність – це частина генеральної сукупності, що попала у вибірку (позначається п).

279. 

Випадковість відбору дозволяє: провести  спостереження оперативно,  вимагає менше коштів та часу на підготовку та проведення.

280. 

Узагальнюючими характеристиками вибіркової та генеральної сукупності є:Генеральні характеристики :

N – чисельність генеральної сукупності ;

 – середнє значення  ознаки у генеральній сукупності ( генеральна середня ) ;

 ^2 – дисперсія ;

p – генеральна частка ;

 ^2p – дисперсія альтернативної ознаки  ^2р = р(1- р).

Вибіркові характеристики :

n – чисельність вибіркової сукупності;

хсер. – середнє значення ознаки у вибірковій сукупності ( вибіркова середня );

 ^2 – дисперсія;

W – вибіркова частка ;

 ^2w – дисперсія альтернативної ознаки  ^2w = W (1-W).

281. 

Помилка репрезентативності -  це це  розбіжність між  вибірковими та генеральними характеристиками, яка об’єктивно  виникає  внаслідок несуцільності спостереження.

282. 

Оберіть правильну формулу середньої помилки вибірки для безповторного відбору:

2

n

x

n

1

N

,

283. 

Довірче число t (коефіцієнт довіри): показує, як співвідносяться гранична та стандартна похибки

284. 

Вибірка вважається репрезентативною, якщо:якщо кожен елемент генеральної

сукупності має однакову ймовірність (рівну можливість) потрапити у вибірку і відбір

здійснюється строго випадковим чином за схемами, розробленими математичною

статистикою.

285. 

Гранична похибка вибірки — це: це максимально можлива похибка для прийнятої

ймовірності P і дорівнює t-кратному числу середніх помилок вибірки

286. 

Значення граничної похибки вибірки пов'язане із: похибкою репрезентативності.

287. 

Похибка вибірки - це:- частина розбіжності між істинним статистичного показника та його значенням, розрахованим за вибіркою, яка зумовлена застосуванням саме несуцільного характеру спостереження.

288. 

Типовий відбір передбачає формування вибірки на основі: орієнтований на забезпечення представництва у вибірці відповідних типових груп генеральної сукупності. При цьому вся сукупність розбивається (розшаровується) на однотипні, однорідні групи.

289. 

В результаті вибіркового дослідження встановлено, що середня похибка вибіркової середньої дорівнює . Якщо вибрано коефіцієнт довіри , то гранична похибка вибіркової середньої становить: 8

290. 

При механічному відборі крок інтервалу залежить від: вибірки

291. 

Вибірковий метод є ефективнішим за суцільне обстеження при:якщо необхідно отримати характеристики генеральної сукупності у стислі строки, а часу для обстеження кожної одиниці недостатньо. Приклад: аналіз партії продукції, що вимагає швидкої реалізації

292. 

Для проведення технічного аналізу якості декількох партії упакованих електричних лампочок найефективніше можна використати: графічний метод з метою прогнозування майбутніх напрямів руху.

293. 

При вибірковому спостереженні сукупність, з якої відбираються елементи для обстеження, називають: генеральна сукупність

294. 

При вибірковому спостереженні сукупність, яку безпосередньо обстежують, називають: вибірковою

295. 

Метою вибіркового спостереження є поширення його статистичних ха-рактеристик на генеральну сукупність

296. 

Середня помилка вибірки залежить відсереднього квадрата відхилень (дисперсії) досліджуваної ознаки

297. 

Довірчі межі для генеральної середньої знаходять за формулою  (xx) x (xx), (xtx ) x0 (xtx ),

298. 

Довірчі межі для генеральної частки знаходять за формулою(dd ) d0 (dd ), (dtd ) d0 (dtd ),

299. 

Гранична помилка вибірки залежить від середньої помилки вибірки

300. 

Способами вибіркового відбору є індивідуальний груповий комбінований

301. 

Середня помилка вибірки для середньої при безповторному відборі розраховується за формулою 

302. 

Середня помилка вибірки для частки при безповторному відборі розраховується за формулою

303. 

Середня помилка вибірки для середньої при повторному відборі розраховується за формулою

304. 

Середня помилка вибірки для частки при повторному відборі розраховується за формулою

305. 

Проведено 15% опитування продавців речового ринку про розміри середньоденної виручки. Середня помилка вибірки становить 0,06 тис. грн.. З імовірністю 0,997 гранична помилка становитиме

306. 

Вибіркова сукупність - це: сукупність одиниць спостереження, відібраних із генеральної сукупності за певними правилами, які забезпечують репрезентативність вибірки, для проведення статистичного спостереження.

307. 

Генеральна сукупність - це: сукупність усіх активних статистичних одиниць із заданими характеристиками, які планується вивчати й досліджувати при проведенні статистичного спостереження у наступному році.

308. 

Випадковість відбору означає: це такий спосібформування вибіркової сукупності, коли відбір одиниць з генеральноїсукупності здійснюється у випадковому порядку

309. 

Помилка вибірки - це: розуміють таке розходження між вибірковою і генеральною середньою (~ -х), яке не перевищує розмір середнього квадратичного відхилення (±ст).

310. 

Гранична помилка для середнього при повторному відборі обчислюється за формулою: http://gendocs.ru/gendocs/docs/2/1365/conv_1/file1_html_76a9ed3.gif

311. 

Середня помилка для середнього при безповторному відборі обчислюється за формулою:

http://gendocs.ru/gendocs/docs/2/1365/conv_1/file1_html_m18209bff.gif

312. 

Гранична помилка для середнього при повторному відборі і малій вибірці обчислюється за формулою:

http://gendocs.ru/gendocs/docs/2/1365/conv_1/file1_html_m5b273c62.gif

313. 

Гранична помилка для частки при безповторному відборі обчислюється за формулою:

http://buklib.net/msohtml1/230/clip_image012.gif

314. 

Довірчий рівень  ймовірності, що дорівнює 0,997,  означає, що Це означає, що розбіжність між вибірковою і генеральноюсередньою не перевищить двох величин середньої помилки, тобто в99,7 % випадків помилка репрезентативності не вийде за межі ± 3 і т. ін.

315. 

Який із способів відбору одиниць у вибіркову сукупність характеризується підвищеним рівнем точності без повторна вибырка

316. 

Який рівень імовірності відповідає коефіцієнту довіри, що дорівнює 2 0,954

317. 

Який з видів несуцільного спостереження являється головним ВИБЫРКОВЕ СПОСТЕРЕЖЕНЯ

318. 

Вибіркове спостереження це - … акий вид спостереження, який дає можливість зробити висновок про всю сукупність одиниць при обстеженні тільки її частини.

319. 

Знайти з ймовірністю 0,954 граничну помилку вибірки, якщо відомо, що кількість одиниць вибіркової сукупності становила 420, середнє значення ознаки дорівнює 54 при середньому квадратичному відхиленні 17

320. 

Визначити середню помилку повторної вибірки, якщо відомо, що обстежено 300 одиниць сукупності і дисперсія становила 15,3

321. 

Визначити елемент, який відсутній в формулі для підрахунку обсягу вибірки при повторній випадковій вибірці

 

322. 

В якому випадку використовують для розрахунку середньої помилки виборки формулу   ПРИ ПОВТОРНОМУ МЕТОДЫ ЗДЫЙСНЕННЯ ВИБЫРКИ

323. 

Визначити відсутній елемент формули граничної помилки вибірки при безповторній вибірці

 

Тема:

Ряди динаміки

324. 

У рядах динаміки попередні рівні динамічного ряду можуть входити до складу наступних,  тому рівні такого ряду не додаються. Виберіть правильну назву виду динамічного ряду: ІНТЕРВАЛЬНИЙ

325. 

У рядах динаміки рівні за більш короткі проміжки часу можна додавати, щоб одержати рівні за увесь більш довгий період часу. Виберіть правильну назву виду динамічного ряду: МОМЕНТНИЙ

326. 

Кожен наступний рівень ряду порівнюється з попереднім. Така логіка порівняння називається: ЛАНЦЮГОВИМИ

327. 

Кожен наступний рівень ряду порівнюється з одним і тим же рівнем, прийнятим за базу. Така логіка порівняння називається: 

328. 

Останній базисний абсолютний приріст можна одержати: Апр = уі – у1,

329. 

Останній базисний темп зростання можна одержати: Т зр = уі /у1,

330. 

Залежність ціни в грн за кг цукру (щорічні зміни) від «часу» (комплексу причин, що формують тренд) описано лінійним рівнянням тренду: ŷt = 3,50 – 4·t; помилково обчислені параметри:

331. 

У лінійному рівнянні тренду параметр „” показує: константу

332. 

У лінійному рівнянні тренду параметр „” показує: константу

333. 

Залежність середньої ваги (в кг) одного теляти, поставленого на відгодівлю (щомісячні зміни) від «часу» (комплексу причин, що формують тренд) описано лінійним рівнянням тренду: ŷt = 25 – 1,5·t. Вкажіть помилково обчислені параметри:

334. 

Середня хронологічна застосовується, якщо: Для усереднення показників моментного динамічного ряду, в якому проміжки часу між моментами

однакові використовується

335. 

Середній рівень моментного ряду динаміки з рівновіддаленими рівнями визначається по формулі середньої хронологічної (у1, ...,уі,..., уn-1 ..., уn  - рівні  ряду динаміки) середня хронологічна

336. 

Відомі дані про роздрібний товарооборот торгової фірми за окремі роки періоду з 1997 р. по 2006 р. включно. Яку кількість ланцюгових коефіцієнтів прискорення (уповільнення) зміни роздрібного товарообороту можна розрахувати за цими даними

337. 

За даними динамічного ряду про обсяги реалізації тканин (тис. грн.)  з 2001 по 2006 рр. Побудовано лінійне рівняння тренду Уt = 26,42 – 1,06t. В чому економічне значення коефіцієнта тренда? Обсяг реалізації зменшиться на 1,06

338. 

Темп зростання (базисний) Тб обчислюється за формулою (у1, ...,уі,..., уn-1 ..., уn - рівні ряду динаміки) Тзрб=Уі:У0

339. 

В звітному періоді в порівнянні з базисним продуктивність праці працівників зростала в 1,5 рази швидше, ніж їх заробітна плата. До якого виду показників рядів динаміки відноситься наведений показник абсолютний приріст

340. 

Середній рівень моментного ряду з різними проміжками часу між датами визначається за формулою середньої з середніх (у1, ...,уі,..., уn-1 ..., уn - рівні  ряду динаміки; t1,…t2,…tn-1 – проміжок часу між рівнями ряду) Середньо модифікована

341. 

Останнє базисне абсолютне відхилення дорівнює Відносне відхилення (А%) -це відношення абсолютного відхи­лення до відповідного рівня ряду динаміки у відсотках:

А% =Аа -100%

342. 

Добуток ланцюгових темпів зростання дорівнює  відповідному базисному темпу зростання за цей же період.

343. 

Відношення темпів зростання взаємопов’язаних показників, взятих за один і той же період, але з різних динамічних рядів це

344. 

Обсяги виробництва за період з 2005 по 2007 рр. збільшились на 27%. Середньорічний темп зростання виробництва становить

345. 

Обсяг виробництва за період з 2005 по 2007 рр. зріс на 125 тис. тонн. Середнє абсолютне відхилення становить

346. 

Прибуток фірми за період з 2003 по 2007 роки зріс з 48 тис.грн. до 73 тис. грн..  Середньорічний темп зростання становить

347. 

Динамічний ряд являє собою: ряд статистичних величин, що відтворюють зміни явища у часі і розташовані в хронологічному порядку через певні проміжки часу.

348. 

Моментним динамічним рядом вважають:величини ряду характеризують явище на будь-який певний момент часу (штати, ліжка на кінець календарного року, виявлені хворі при медичному огляді)

349. 

Два інтервальні ряди, які мають однакову кількість рівнів і однаковий масштаб виміру, є:

350. 

Кінцевий базисний абсолютний приріст дорівнює:

351. 

Ряд динаміки характеризує обсяг видобутку вугілля в регіоні за 24 місяці. Тоді ряд тримісячних середніх плинних містить:

352. 

Індекс сезонності –  це статистичний показник, який:визначається як процентне відношення середніх однойменних місячних (квартальних) фактичних значень рівнів рядів динаміки до середньорічних значень рівнів за досліджуваний проміжок часу

353. 

В інтервальному динамічному ряді рівні характеризують: смертність, народжуваність,

захворюваність, середньорічну зайнятість ліжка за якийсь рік.

354. 

Кінцевий базисний темп (коефіцієнт) зростання дорівнює:

355. 

В моментному ряду динаміки з рівними проміжками часу середній рівень ряду розраховується за:

356. 

В моментному ряду динаміки з різними проміжками часу середній рівень ряду розраховується за:

357. 

Способами визначення основної тенденції динамічного ряду вважають: 1. Укрупнення інтервалів. Якщо середні рівні за певні інтервали не дозволяють виявити тенденцію розвитку явища, то розраховують середні за збільшеними інтервалами часу. При цьому збільшений інтервал “згладжує” випадкові коливання, але не відображає зміну рівнів всередині збільшеного інтервалу. 2. Метод плинної середньої. Суть методу полягає в заміні абсолютних даних середніми арифметичними за певні періоди. 3. Аналітичне вирівнювання. Цей метод дозволяє виявити тенденцію та кількісно її виміряти. Розвиток явища розглядається в залежності лише від часу.

358. 

Теоретична лінія, яка описує тенденцію ряду динаміки, зумовлену

впливом постійно діючих факторів, називається: тренд

359. 

Рівняння  описує динаміку прибутку підприємства за останні 10 років. Як змінювався прибуток фірми щороку?

360. 

Обсяг інвестицій у розвиток регіону в 2007 р. порівняно із 2004 р. збільшився в 5,5 разів. Оберіть вірний варіант визначення середньорічного темпу зростання обсягу інвестицій:

361. 

Поняття динаміки у статистиці – процес розвитку, руху соціально-економічних явищ у часі.

362. 

Динамічний ряд – сукупність однорідних статистичних величин,

що показують зміну якого-небудь явища протягом визначеного проміжку

часу.

363. 

Вторинні динамічні ряди складені із:

364. 

Складовими динамічного ряду є:

1) статистичний показник (інша назва рівень ряду) характеризує величину явища, його розмір і найчастіше позначається через y; 2) момент часу, ряд періодів показник, який характеризує певний час, у який дійсний відповідний статистичний показник.

365. 

Оберіть правильні приклади моментного динамічного ряду:

366. 

Якщо база порівняння постійна, характеристики динаміки називають: базовими

367. 

Середній рівень, який є узагальнюючою характеристикою всього ряду, в інтервальних  рядах розраховується як:проста середня арифметична

368. 

Абсолютне відхилення (приріст або зменшення) знаходять:  абсол. приріст

369. 

Темп зростання знаходять:

370. 

Темп приросту показує:відношення абсолютного приросту

(зниження) кожного наступного рівня до попереднього рівню, прийнятому за

100%.

371. 

Абсолютне значення 1% приросту показує, чого вартий один процент. Розраховується як:

372. 

Метод плинних середніх полягає у:заміні абсолютних даних середніми арифметичними за певні періоди. Розрахунок середніх ведеться способом плинності, тобто межі інтервалів послідовно переміщуються на один інтервал. При цьому коливання динамічного ряду згладжуються. Але цей метод не дає можливості кількісно виміряти тенденцію, він її лише ілюструє.

373. 

Відношення рівнів ряду – це темп зростання

374. 

Різниця рівнів ряду – це абсолютний приріст

375. 

Продаж побутової техніки за 2005-2008 роки збільшився в 3,6 раза. Визначте середньорічний темп зростання продажу.

376. 

Середній рівень моментного ряду динаміки з рівними часовими проміжками розраховується за формулою

377. 

Середній рівень моментного ряду динаміки з нерівними часовими проміжками розраховується за формулою

378. 

За 2005 р. інвестиції становили 20 млн. грн. У 2006 р. обсяг інвестицій збільшився на 10 млн. грн., а у 2007 збільшився на 16 млн. грн. Визначити середньорічний абсолютний приріст інвестицій.

379. 

Відомі дані про залишок оборотних засобів на 1.04.2007 – 250 млн. грн., на 1.05.2007 – 220 млн. грн., на 1.06.2007 – 260 млн. грн. На 1.07.2007-280 млн.грн. Середній залишок оборотних засобів за ІІ квартал становив

380. 

Відомі дані про залишок оборотних засобів на 1.04.2007 – 250 млн. грн., на 1.05.2007 – 220 млн. грн., на 1.06.2007 – 280 млн. грн. Який вид середньої застосовується для розрахунку середнього залишку оборотних засобів?

 ТАЧЕНКО СЕНІЯ

??? 381

Яка із вказаних видів середніх величин застосовується для знаходження середнього рівня в інтервальних рядах динаміки?

382

Як обчислюється темп приросту?

Ланцюговий Т= Dл/Уі-1*100%. Базисний Т= D/У0*100%. Середній Т= к*100-100

383

Чому дорівнює результат добутку ланцюгових темпів росту, взятих в разах?

Дорівнює кінцевому базисному темпу зростання. Кn = Yn/Y0

384

Чому дорівнює сума ланцюгових абсолютних змін?

Кінцевому базисному: Ʃ = yn – y0

385

Обсяг виробленої продукції за два останні роки на підприємстві зріс у 3 рази. Чому дорівнює темп приросту обсягу виробленої продукції (%)?

Т= 100*((Yt – Yt-1)/Yt-1) = 100*((300-100)/100) = 200%

386

Відомі дані про чисельність працівників на початок кожного місяця звітного року. Яку формулу  середньої використовуємо для визначення середньорічної  чисельності працівників?

Середня арифметична проста

387

Виробництво продукції у минулому році зросло в 2,1 рази, у поточному на 21%. Визначити темп зростання виробництва за два роки (%).

Kt = Yt/Y0. = 121/210=0,576.%= 0,576*100= 57,6%

Тема:

Індекси та їх використання в економіко-статистичних дослідженнях

388

Синтетична функція загальних зведених індексів полягає у:

в узагальнені характеристики зміни явища

389

Аналітична функція загальних зведених індексів полягає у:

Вивченні впливу окремих  факторів на зміну явища

390

Індексована величина служить для: Індексована величина – величина, змінна якої вивчається у конкретному випадку за допомогою індексу. Застосування індексів даєьможливість провести економічний аналіз соціально-економічних явищ у синтетичному і аналітичному напрямках. Синтетичний -  визначає  індекс як показник середньої зміни рівня явища, шо вивчаються. Аналітичний – трактує індекс як показник зміни рівня результативної величини під впливом зміни індексованої величини.

??? 391

Агрегат індексу знаходять за формулою (М – результативний, а f та x - факторні показники):

???392

За економічним змістом агрегат  відповідає:

???393

Якщо за допомогою індексів, вивчаються у взаємозв’язку наступні економічні показники: обсяг реалізованої продукції, сума витрат на її виробництво, витрати на одну гривню реалізованої продукції, - визначте кількісний, якісний та результативний показники.

394

Якщо за допомогою індексів, вивчаються у взаємозв’язку наступні економічні показники: обсяг реалізованої продукції, обсяг реалізації продукції вищого сорту, частка вищого сорту у загальному обсязі реалізованої продукції, - визначте кількісний, якісний та результативний показники.

1) результативний; 2)якісний; 3)кількісний.

395

Розрахунок зведеного гармонічного зваженого індексу якісного показника знаходять за формулою (М – результативний, а fта x – відповідно кількісний і якісний факторні показники):

Mx=∑mxf0x0/∑x0f0

396

Загальний індекс середнього рівня якісного показника структурних зрушень знаходять за формулою (f та x - відповідно кількісний і якісний факторні показники):

Id=∑x0f1/∑f1:∑x0f0/∑f0.

397

Зведений індексу кількісного показника знаходять за формулою (f та x - відповідно кількісний і якісний факторні показники):

Ifx=∑f1x1/∑f0x0.

398

Індекс постійного складу

Ip=∑p1q1/∑p0q1

???399

Агрегатний індекс вартості випущеної продукції  становить 0,95. Це свідчить про те, що:

400

Індекс змінного складу - Ixсер. х-є відносну зміну середньої величини в цілому за рахунок обох факторів: ознаки Xjта структури сукупності Dj.

Ixcep.=X1cep/X0cep=∑X1f1/∑f1:∑X0f0/∑f0=∑x1d1:∑x0d0.

401

Продуктивність праці робітників зросла на 2%, чисельність робітників за цей же період зменшилась на 1,5%. Темп зміни обсягу виробленої продукції дорівнює

iwq=iw*iq=1,002*0,985=0,98697; Tзміни= iwq*100-100=0,98697*100-100= -1,303%

402

Фонд заробітної плати зріс на 15%, чисельність працюючих збільшилась на 2%. Темп зміни середньої заробітної плати становить

iсер.ЗП=іфак.зп/ічис.=1,15/1,002=1,148.
Тзміни=1,148*100-100=14,8%

403

Середня заробітна плата зросла на 11%, в тому числі за рахунок структурних зрушень у складі персоналу  - на 4%. Індекс фіксованого складу дорівнює :

http://ua.convdocs.org/pars_docs/refs/47/46219/46219_html_m7134d44f.gif І= (111*104)/(100*104)= 1,11

404

Індекс постійного складу середнього рівня якісного показника обчислюється за формулою  (х0, х1 - рівні показника в базисному і звітному періодах відповідно, f0, f1 - вага (частоти) показника в базисному і звітному періодах відповідно)

http://ua.convdocs.org/pars_docs/refs/47/46219/46219_html_m7134d44f.gif

405

Індекс змінного складу середнього рівня якісного показника обчислюється за формулою  (х0, х1 - рівні показника в базисному і звітному періодах відповідно, f0, f1 - вага (частоти) показника в базисному і звітному періодах відповідно)

406

Індекс структурних зрушень обчислюється за формулою  (х0, х1 - рівні показника в базисному і звітному періодах відповідно, f0, f1 - вага (частоти) показника в базисному і звітному періодах відповідно)

http://ua.convdocs.org/pars_docs/refs/47/46219/46219_html_m6bf22411.gif

407

Між індексами цін, фізичного обсягу продукції і вартості (товарообороту у фактичних цінах) існує наступний взаємозв'язок (Іpq - агрегатний індекс вартості (товарообороту), Іp - агрегатний індекс цін, Іq - агрегатний індекс фізичного обсягу продукції)

Іpq = Іp* Іq

408

Під індексом у статистиці  розуміють:

розуміють специфічну відносну величину, яка характеризує зміну показника у часі та просторі. Індекси можуть визначатися у неоднорідній сукупності, що складається з елементів, які безпосередньо не можна сумувати.

409

Відносна величина, що характеризує зміну в часі окремих елементів складного явища без урахування його структури, називається: ІНДЕКСОМ

???410

Динаміка середнього рівня якісного показника вивчається за допомогою індексів:

411

Індексованою називається величина, яка: досліджується за допомогою індексу

412

Індекс змінного складу відображає:

зміну у процентах середнього значення якісного показника у звітному періоді порівняно з базисним під впливом двох чинників разом.  http://buklib.net/msohtml1/240/clip_image002.gif;

413

Взаємозв’язок між індексами якісного, кількісного та результативного показників такий:

Індекс об’ємного (результативного) показника дорівнює добутку індексів якісного та кількісного показників. Наприклад: , ,  або .

414

Індекси виражаються у:

Так як індекс – це відносна величина, то він може виражатися у формі коефіцієнта або процента чи проміле.

415

Зведений (загальний) індекс фізичного обсягу продукції має вигляд:

416

Ціна на продукцію А у звітному періоді порівняно з базисним знизилася на 5%. Індивідуальний індекс ціни рівний:

Індивідуальний індекс динаміки цін можна знайти за формулою:

, отже .

417

Ціни на овочі на міському ринку у жовтні зросли на 11% порівняно із вереснем, а кількість продажу збільшилася на 8%. Індекс товарообороту буде розраховуватися як:

Отже, .

418

Індекс змінного складу врожайності картоплі у фермерських
господарствах становив 1,36, а індекс постійного складу – 1.
Індекс структурних зрушень рівний:

Взаємозв’язок трьох індексів: . Тому індекс структурних зрушень буде дорівнювати:

381. 

Індекси – це

382. 

Агрегатом називається:

383. 

При написанні логічної формули якісного показника:

384. 

При обчисленні індексу результативного показника:

385. 

При розрахунку індексу кількісного показника за методологією Пааше:

386. 

При розрахунку індексу якісного показника за методологією Пааше:

387. 

Якщо відомі дані про результативний показник (М) та відносну зміну якісного (х), то агрегатний індекс якісного показника за Пааше перетворюється в гармонічний зважений індекс. Виберіть його формулу:

388. 

Якщо відомі дані про результативний показник (М) та відносну зміну кількісного(f), то агрегатний індекс кількісного показника за Пааше перетворюється в арифметичний зважений. Виберіть його формулу:

389. 

Індекс змінного складу показує:

390. 

Зв'язок між індексом змінного складу (Ізс), індексом фіксованого складу (Іфс) та індексом структурних зрушень (Ісз) визначається

391. 

Вказати, які із наведених індексів застосовуються для оцінки динаміки середнього рівня якісного показника.

392. 

Виберіть формули для розрахунку індексу фіксованого складу.

393. 

Вказати назву індексу .

394. 

Агрегатні індекси динаміки цін за Пааше будуються з вагами

395. 

Ціни на дизельне пальне у звітному періоді порівняно з попереднім зросли на 21%, а фізичний обсяг його реалізації зменшився на 13,2%. Визначити індекс товарообороту.

396. 

Товарооборот з продажу кондитерських виробів у звітному періоді зріс на 20%, а ціни залишились без змін. Кількість реалізованих кондитерських виробів збільшилась

397. 

Загальний індекс цін дорівнює 0,85. Як змінився товарооборот за рахунок зміни цін?

398. 

Індекс середньої заробітної плати фіксованого складу становив 109%, індекс змінного складу 104%. Розрахувати індекс структурних зрушень.

399. 

Середній виробіток одного робітника зріс на 12%, обсяг випуску деталей зріс на 18%. Визначити, на скільки відсотків змінилась чисельність робітників.

400. 

Як пов'язані між собою індекси змінного складу (), постійного складу () і структурних зрушень ( ), взяті в разах:

401. 

У звітному періоді порівняно з базисним фізичний обсяг товарообороту магазину зменшився на 4% за одночасного підвищення цін на 4%. Визначте, як змінився загальний обсяг товарообороту в звітному періоді порівняно з базисним(%):

402. 

У звітному періоді порівняно з базисним середня ціна акцій зросла на 15%. За рахунок динаміки ціни акцій в кожному банку середня ціна підвищилася на 30%. Обчислити індекс структурних зрушень:

403. 

У звітному періоді товару А продано на 40 тис. грн. ,товару Б – на 30 тис. грн. і товару В – на 20 тис. грн.. Обчислити загальний індекс цін, якщо відомо, що ціна на товар А зменшилася на 10%, на товар Б лишилася без змін і на товар в збільшилася на 5%.

404. 

Товарооборот магазину в 2006 році становив 610 тис. грн., а у 2007 році збільшився на 90 тис. грн. і в цінах 2006 року становив 660 тис. грн.. Визначте, на скільки тис. грн. змінився обсяг товарообороту в 2007 році в порівнянні з 2006 роком за рахунок зміни кількості проданих товарів:

405. 

Товарооборот магазину в 2006 році становив 610 тис. грн., а у 2007 році збільшився на 90 тис. грн. і в цінах 2006 року становив 660 тис. грн.. Визначте, на скільки тис. грн. змінився обсяг товарообороту в 2007 році в порівнянні з 2006 роком за рахунок зміни цін:

406. 

При побудові зведених індексів яких показників потрібно обирати вагу:

407. 

Виберіть формулу індексу середнього рівня ціни змінного складу:

408. 

Якщо індекс змінного складу середнього рівня ціни дорівнює 1,12 , а індекс структурних зрушень 0,98 , чому дорівнює індекс фіксованого складу середнього рівня ціни:

409. 

Які види індексів виділяють за мірою охоплення явища, процесу:

410. 

Виберіть формулу розрахунку середньозваженого індексу ціни:

411. 

Який взаємозв'язок існує між зведеними індексами продуктивності праці (), загальних витрат часу на виробництво продукції () і кількості випущеної продукції ():

ЯБЛОНСЬА ІРИНА